So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
 • 0901699989
 • noithatquocanhbinhduong@gmail.com
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương
thảm sofa nhập khẩu bình dương

thảm sofa nhập khẩu bình dương


Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này( 0)
 • So sánh
 • Lượt xem: 735
 • Ngày đăng: 18/10/2022
 • Giá
 • Liên hệ
 • Mã QR
 • Mã sản phẩm
 • thamhiendai
 • Đơn vị tính
 • Chiếc
 • Trọng lượng
 • 1,5 kilogam
 • Tình trạng
 • Còn 100 sp - ĐT:090 169 9989 - 097 497 9256 - 385/28, Đường Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, - Công ty Thiết kế nội thất Quốc anh
Chọn số lượng

THẢM TRẢI SÀN HIỆN ĐẠI

Thảm hiện đại Nội thất Quốc Anh Bình Dương là sản phẩm bán chạy số một, cực kì đặc biệt với mẫu mã đa dạng, dễ dàng sử dụng trong bất cứ không gian nào.
Các tính năng cực kì chất lượng của thảm hiện đại bao gồm:

 • Mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú

 • Chống trơn trượt, thấm hút tốt

 • Chức năng điều hòa nhiệt độ, giữ ấm

 • Chống nấm mốc, bền màu,

 • Dễ dàng vệ sinh tại nhà hoặc ngoài tiệm giặt là

Thêm vào giỏ hàng

Thảm hiện đại

Ngày nay, khi mọi thứ trong cuộc sống đang được cách tân hiện đại, thì không gian sống cũng tân tiến hiện đại hơn. Các căn hộ,chung cư hay nhà hiện đại rất cần các sản phẩm thảm trang trí cũng có lối thiết kế hiện đại hơn để phù hợp với các không gian hiện đại. Nội thất Quốc Anh Bình Dương chuyên phân phối, cung cấp các sản phẩm thảm hiện đại với chất lượng hàng đầu, sẽ khiến không gian ngôi nhà của bạn trở nên hiện đại và đẳng cấp hơn.

Thảm hiện đại Bình Dương 1

Thảm trang trí hiện đại - Vật phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình

Thảm hiên đại Bình Dương có đầy đủ các tính năng và tác dụng của các tấm thảm trang trí cao cấp cần có, đó chính là chức năng thẩm mỹ, chức năng điều hòa nhiệt độ, chống trơn trượt, chống ẩm mốc đồng thời bảo vệ lớp gạch lát sàn. Nhưng không dừng lại ở đó thảm hiện đại tại Nội thất Quốc Anh Bình Dương cũng có những đặc tính riêng biệt nổi trội để thu hút và trở lên được ưu chuộng như hiện nay.

Thảm hiện đại Bình Dương 2


1. Đảm nhiệm tính năng thẩm mỹ

Thông thường, khi sở hữu một tấm thảm trang trí hiện đại, chắc hẳn mỗi người đều có nhu cầu chọn cho mình một tấm thảm có mẫu mã đẹp, đồng thời phù hợp với không gian trang trí và mục đích sử dụng, góp phần làm đẹp thêm không gian sống tại ngôi nhà. Chính vì vậy, lựa chọn thảm hiện đại để trang trí cho ngôi nhà là phù hợp nhất. Tính năng hưu dụng nhất của thảm đó là phong cách hiện đại với tổng thể đơn giản với các bố cục họa tiết hình khối, tạo ra cảm giác phóng khoáng, tự do.
Đối với các không gian có thiết kế kiến trúc không theo lối công nghiệp như nhà ở hiện đại hay chung cư, căn hộ vừa và nhỏ, các tấm thảm hiện đại có ưu thế hơn hẳn các loại thảm khác vì vừa làm cho không gian trang trí năng động, cá tính đồng thời lại không tạo cảm giác chật trội ngột ngạt trong các không gian không quá lớn.


Thảm hiện đại Bình Dương 3

2. Chức năng điều hòa nhiệt độ của thảm hiện đại

Tại Việt Nam, khu vực miền Bắc vào mùa đông thường rất khắc nghiệt và lạnh giá, việc sở hữu một tấm thảm trải sàn ấm áp đẹp đẽ là không thể thiếu, để giup cho không gian phòng ngủ, phòng khách trở nên ấm cúng dễ chịu hơn.
Ngoài ra, ngay cả trong thời tiết của mùa hè thì những tấm thảm hiện này vẫn sẽ là bạn đồng hành đắc lực bảo vệ sức khỏe của gia đình, bởi việc hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp của gan bàn chân với mặt sàn lạnh sẽ ngăn được các cơn cảm ho sốt do nhiễm lạnh của cơ thể. Bên cạnh đó, các thiết kế phóng khoáng tự do luôn đem đến nét cá tính cho không gian trang trí mà không tạo ra sự nóng bức hay bức bối.


Thảm hiện đại Bình Dương 4

3. Thảm hiện đại chống trơn trượt rất tốt

Đối với những gia đình có phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ thì mặt sàn trơn bóng chính là một nỗi nguy hại cần đề phòng. Phòng khách phòng ngủ, đặc biệt là phòng ăn đôi khi có sự ẩm ướt, và đây đều là những khu vực có cường độ đi lại cao. Vi vậy, ở đó cần có các tấm thảm mềm mại có độ chống trơn để bảo vệ khỏi nguy cơ trượt ngã gây nguy hiểm cao.

Các tấm thảm hiện đại cao cấp tại Nội thất Quốc Anh Bình Dương sẽ loại bỏ các nguy cơ tạo ra các yếu tố ẩm mốc của vi khuẩn thường gặp tại các tấm thảm có chất lượng thấp trên thị trường. Đây là điều vô cùng quan trọng với các nước có khí hậu ẩm nóng và thay đổi quanh năm như Việt Nam.

Thảm hiện đại Bình Dương 6

Thảm hiện đại Bình Dương 7

Tại sao nên mua thảm hiện đại tại Nội thất Quốc Anh Bình Dương?

1. Chất lượng và mẫu mã vượt trội so với thị trường

Sự khác biệt luôn làm nên thương hiệu tại Nội thất Quốc Anh Bình Dương. Các sản phẩm thảm của Nội thất Quốc Anh Bình Dương đều được nhập khẩu từ các nước có nền công nghệ dệt tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn Châu Âu. Hơn thế trong bộ sưu tập thảm hiện đại của Nội thất Quốc Anh Bình Dương sở hữu rất nhiều sản phẩm dệt thủ công cầu kì tỉ mỉ với thời gian gia công kéo dài khiến cho đẳng cấp sản phẩm vượt bậc hơn hẳn các sản phẩm trên thị trường.

Thảm hiện đại Bình Dương 8

2. Mẫu mã thiết kế cực kì độc đáo

Thảm hiện đại với hàng trăm mẫu thảm thiết kế cực kì độc đáo, được cập nhật liên tục làm mới luôn là tiêu chí tuyển chọn hàng đầu của Nội thất Quốc Anh Bình Dương, để có thể mang đến cho khách hàng những lựa chọn độc đáo, thể hiện được nét cá tính riêng, phá bỏ mọi giới hạn và quy tắc đó cũng chính là ưu lớn nhất của thảm hiện đại.

Thảm hiện đại Bình Dương 8

3. Khả năng chống ẩm mốc và trơn trượt vượt trội

Công nghệ bốn chiều được áp dụng triệt để nhằm tăng tính bền cho sợi vải, đồng thời tăng ma sát với bề mặt sàn hạn chế hoàn toàn hiện tượng trượt ngã, bảo vệ mọi người khỏi các nguy cơ ngã tại mọi không gian như phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn đều luôn sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối ban và cả gia đình.
Sợi polyester có tính chống thấm cao, đồng thời chống ẩm mốc, hạn chế bám mùi và bụi, dễ dàng lau giặt vệ sinh. Đặc biệt, bạn cũng không phải lo vì lông nhũ thảm bị xổ khiến không gian bẩn, vì chất liệu cao cấp sẽ loại bỏ những lông nhũ thông thường bằng các lông nhũ cao cấp có độ bền chắc tốt nhất.

Thảm hiện đại Bình Dương 10

Địa điểm mua thảm hiện đại ở Bình Dương:

Nội thất Quốc Anh Bình Dương là một trong những nhà cung cấp thảm nói chung và thảm hiện đại Bình Dương uy tín nói riêng, tại đây công ty luôn có sự đa dạng về mẫu thảm cùng với mức giá bán ưu đãi dành cho khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm làm việc lâu năm luôn nhiệt tình tư vấn tận tình cho khách hàng về sự phù hợp của các mẫu thảm trong không gian, cũng như lựa chọn thảm hiện đại hợp mệnh gia chủ.

Quá trình lắp đặt thi công và bảo hành thảm cũng được chúng tôi thực hiện nhanh chóng và có hiệu quả, cam kết bề mặt thảm bằng phẳng, chắc chắn, đẹp mắt và hài hòa với không gian cùng những món đồ nội thất.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có mức giá ưu đãi nhất khi đặt mua thảm hiện đại chất lượng, làm đẹp và đảm bảo tính an toàn cho không gian.

 • Doanh nghiệp:
  Công ty Thiết kế nội thất Quốc anh
 • Địa chỉ:
  385/28, Đường Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương,
 • Điện thoại:
  090 169 9989 - 097 497 9256
 • Gmail:
  noithatquocanhbinhduong@gmail.com
Vui lòng liên hệ chủ website.

THẢM TRẢI SÀN HIỆN ĐẠI

Thảm hiện đại Nội thất Quốc Anh Bình Dương là sản phẩm bán chạy số một, cực kì đặc biệt với mẫu mã đa dạng, dễ dàng sử dụng trong bất cứ không gian nào.
Các tính năng cực kì chất lượng của thảm hiện đại bao gồm:

 • Mẫu mã đa dạng, màu sắc phong phú

 • Chống trơn trượt, thấm hút tốt

 • Chức năng điều hòa nhiệt độ, giữ ấm

 • Chống nấm mốc, bền màu,

 • Dễ dàng vệ sinh tại nhà hoặc ngoài tiệm giặt là

Giỏ hàng của tôi (0)